Language

آزمایشگاه میکروبیولوژی

تشخیص و شمارش انواع باکتری ها، قارچ و مخمر و تعیین نوع و حد مجاز میکروارگانیسم های هوازی و بی هوازی در مکمل دام، طیور و آبزیان، مواد اولیه و فراورده های نهایی از مهمترین فعالیت های بخش میکروبیولوژی آزمایشگاه شرکت یزد مکمل می باشد. آزمایشگاه میکروبیولوژی این شرکت براساس استانداردهای موجود طراحی و از پنج بخش کاملا ً مجزا تشکیل شده است: اتاق شستشو، اتاق آماده سازی محیط کشت، اتاق کشت، اتاق استرلیزاسیون، اتاق انکوباسیون و شمارش که امکان آزمون میکروبی را در زمینه های مختلف به شرح زیر را مهیا می سازد:

 • آزمون میکروبی مواد اولیه
 • کنترل میکروبی مکمل و خوراک دام و طیور و آبزیان
 • کنترل میکروبی آب

لیست خدمات آزمایشگاه در این بخش

 • جستجو، شناسایی و شمارش کلی میکروارگانیسم ها (Total Count)
 • آزمون اشرشیا کلی
 • آزمون کلی فرم
 • آزمون انتروباکتریاسه
 • آزمون باسیلوس سرئوس
 • آزمون سالمونلا
 • شناسایی و شمارش کپک و مخمر
 • آزمون استاف اورئوس کوآگولاز مثبت
 • شمارش و جداسازی سودوموناس

تجهیزات آزمایشگاه میکروبیولوژی

 تجهیزات این بخش از بهترین تجهیزات آزمایشگاه میکروبیولوژی بوده و به منظور اطمینان از عملکرد صحیح و دقیق آنها، کالیبره شده و دارای گواهی کالیبراسیون می باشند که برخی از آنها عبارتند از:

 • اتوکلاو
 • انکوباتور ساده
 • انکوباتور شیکر یخچال دار
 • آون
 • بن ماری سرولوژیکی
 • ترازو دیجیتال 2 صفر و 3 صفر
 • سانتریفوژ
 • فور
 • کلنی کانتر
 • لامپ UV
 • لوپ سوز برقی
 • میکروسکوپ نوری
 • هات پلیت استرایر
 • هود لامینار کلاس II
 • یخچال آزمایشگاهی
 • انکوباتور شیکردار